ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Мисия и визия

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на всеки един член от голямото семейство на училището.  

Утвърждаване ОУ „Св. св. Кирил и Методий“” като модерно, съвременно , конкурентноспособно училище чрез осигуряване на качествена общообразователна подготовка на ученици от I до VII клас, гарантираща продължаване на образованието им. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия състав; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото достойнство. Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности, придобиване на широка обща култура, развитие на физическия, индивидуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности.