ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Защита на личните данни

”Данни за администратора:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбово 

Адрес: с. Дъбово , община Мъглиж , ул. Славянска №  36 Б

E-mail: info-2405119@edu.mon.bg

Телефон: 043332361

Интернет страница: https://ou-dabovo.org/

 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

E-mail: gdprss@abv.bg

Телефон: 0877 082 221

Име: г-жа Стефани Гавраилова


!!! Използва се само за въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбово в качеството му на администратор, както и за упражняването на правата Ви по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/ 679." 

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на граждани, чужденци и лица без гражданство

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на дарители

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на кандидати за работа

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на контрагенти

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на работници, служители

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на ученици и родителите, настойниците, попечителите

 

Ред за даване и управление на съгласието за обработка на лични данни 

 1. Наименование на административната услуга 

Даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, съгласно ОРЗД 

 1. Правно основание за предоставяната административна услуга 

Чл. 4, § 11, чл. 6, § 1, чл. 7, чл. 9, § 1 и съображения 32, 33, 42, 43, 58 от ОРЗД 

 1. Начини за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни 

1)         Лично, на хартиенносител – в канцеларията на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дъбовона адрес: с. Дъбово, ул. „Славянска“ № 36Б

2)    По електронен път на имейла на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дъбово- oudabovo@abv.bg, като същото следва да бъде оформено като електронен документ, съгласно приложените образци, подписан с електронен/ни подпис/и(не сканирано!).

 1. Изисквания за предоставяне на услугата 

       За да се предостави услугата, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дъбовоследва да Ви идентифицира по несъмнен начин.

        При подаване на декларация/ заявление се изисква предоставяне на оригинал на лична карта на декларатора/ заявителя, който се връща след сверяване на данните.

         Когато декларацията/ заявлението не се подава лично от субекта на данни , към него се  прилага копие на пълномощното с нотариална заверка на подписа , придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документите или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо декларацията/ заявлението. 

 1. Такса

      Такса за услугата не се заплаща. 

 1. Орган, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 и Закона за защита на личните данни по отношение на упражняване на правата на субектите на данни 

                 Комисия за защита на личните данни 

 1. Формуляри за даване и оттегляне на съгласие, разработени за Ваше улеснение отОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дъбово: 

 

Ред за упражняване на правата на физическите лица в качеството им на субекти на данни 

 1. Наименование на административната услуга 

Упражняване на правата на субектите на данни, съгласно ОРЗД и ЗЗЛД 

 1. Правно основание за предоставяната административна услуга 

чл. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 от Регламент (ЕС) 2016/ 679

чл.  37б и 37в от Закона за защита на личните данни 

 1. Начини за заявяване на услугата 
 • лично – чрез подадено заявление по образец на хартиен носител в канцеларията на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбово  на адрес: с. Дъбово ул. „Славянска“ № 36 Б;
 • с писмо – на адрес: с. Дъбово ул. „Славянска“ № 36 Б, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбово
 • по електронен път на имейл gdprss@abv.bg. В този случай заявлението, съгласно приложения образец, трябва да бъде оформено като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (не сканирано!). 
 1. Срок за предоставяне на услугата 

Услугата се предоставя в срок до един месец, считано от датата на постъпването на заявлението за упражняване на съответното право. 

Забележка!

       При необходимост срока за отговор може да бъде удължен с още два месеца, поради сложност на искането или голям брой искания, за което ще бъдете уведомени чрез писмо в рамките на едномесечния срок. 

 1. Изисквания за предоставяне на услугата 

       За да се предостави услугата, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбовоследва да Ви идентифицира по несъмнен начин.

     При наличие и на най-малко съмнение за самоличността на заявителя ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбовоще изиска допълнителна информация за идентификация, до предоставянето,  на която срокът по т. 4 спира да тече. Срокът по т. 4 спира да тече и когато се наложи да се изиска всякаква допълнителна информация, за да се предостави услугата.

    Когато заявлението не се подава лично от субекта на данни, към него се  прилага копие на пълномощно, придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документите или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо искането. 

 1. Такса

      Такса за услугата не се заплаща. 

 1. Начини за предоставяне на услугата 

Услугата се предоставя, съгласно заявените от субекта предпочитана форма на действие и комуникация, но в случай, че такава не е отбелязана, достъпът се предоставя посредством, използваните средства за комуникация от субекта на данни, както следва:
- при подадено лично заявление за достъп или с писмо – информацията се предоставя с писмо с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция или лично;

 • при подадено заявление по електронен път – информацията се предоставя по електронен път в широко използван електронен формат, ако това е възможно, при приложени подходящи мерки за защита. 
 1. Електронен адрес за връзка за предложения във връзка с услугата 

                 gdprss@abv.bg 

 1. Орган, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 и Закона за защита на личните данни по отношение на упражняване на правата на субектите на данни 

                 Комисия за защита на личните данни 

 1. Способи за защита в случай, че сметнете, че правата Ви като субекти на данни са нарушени 
 • Право на жалба по административен ред пред Комисията за защита на личните данни
 • Право на жалба по съдебен ред – пред съответния Административен съд 
 1. Формуляри за упражняване на правата Ви като субекти на данни, разработени за Ваше улеснение от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбово: 

 

Съобщение за използване на бисквитки