ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Бланки на документи

Прикачени документи

Служебна бележка
Информирано съгласие за публикуване на снимки
Заявление родител - дете със СОП
Заявление от родител на ученик под 16г. за преминаване в самостоятелна форма
Заявление от родител за издаване на служебна бележка за записване на ученик
Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т.2 Дейности в полза на училището
Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т.1 Забележка
Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т. 3 Предупреждение за преместване в друго училище
Заявление ИУП и ФУЧ
Заявление за явявване на поправителни изпити - самостоятелна форма
Заявление за освобождаване от училище до 7 дни
Заявление за освобождаване от училище до 3 дни
Заявление за издаване на Удостоверение за преместване
Заявление за издаване на удостоверение за други институции
Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование
Заявление за избор на спортни дейности
Заявление за записване на ученик
Заявление за записване в ЦДО
Заявление за записване в самостоятелна форма
Заявление за записване в първи клас
Заявление за включване в изпитна сесия самостоятелна форма
Доклад от преподавателите за проведени часове консултации с изоставащи ученици
Доклад от класния ръководител за ученици с 5 и повече отсъствия
Доклад от класните ръководители за обща подкрепа на ученици в риск
Декларация родител осигуряване на изпитите на ученик самостоятелна форма
ДЕКЛАРАЦИЯ предоставяне на образователни услуги срещу заплащане
Декларация опаразитеност
Декларация запознати с Правилата за реда и начина за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение
Декларация по чл. 5 ЗПУО от родител на ученик в самостоятелна форма на обучение