ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Защита на личните данни

”Данни за администратора:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбово 

Адрес: с. Дъбово , община Мъглиж , ул. Славянска №  36 Б

E-mail: oudabovo@abv.bg

Телефон: 043332361

Интернет страница: http://ou-dabovo.org/ 

 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

E-mail: gdprss@abv.bg

Телефон: 0877 082 221

Име: г-жа Стела Славчева


!!! Използва се само за въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Дъбово в качеството му на администратор, както и за упражняването на правата Ви по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/ 679."

Прикачени документи

Вътрешни правила ЗЗЛД
Приложения към Правила за ЗЛД
Възражение
Декларация за писмено предоставяне на данни
Декларация за писмено предоставяне
Декларация за устно предоставяне на данни
Декларация-съгласие за служители
Заявление за достъп до данни
Заявление за коригиране
Заявление за преносимост на данни
Заявление оттегляне ПРОЦ 04
Заявление оттегляне родител ПРОЦ 04
Приложение 1 (1)
Приложение № 1
Приложение № 3
GDPR_ПРОЦ 02 Процедура за извършване на оценка на риска за сигурността на данните
GDPR_ПРОЦ 03 Процедура за извършване на оценка на риска за сигурността на данните
GDPR_ПРОЦ 04 Процедура за даване и управление на съгласието като основание за обработване на лични данни
GDPR_ПРОЦ 05
GDPR_ПРОЦ 06
Административна услуга
Декларация-съгласие ПРОЦ. 04
Декларация-съгласие родител ПРОЦ 04
Декларация-съгласие родител
Заявление оттегляне родител ПРОЦ 04 (1)
Лист от проведено интервю ПРОЦ 2
Лист от проведено интервю ПРОЦ 3
Оценителен лист ПРОЦ 2
Оценителен лист ПРОЦ 3
Политика за прозрачност
Регистър на исканията от субекти на данните
GDPR_ПРОЦ 02
Карта за оценка на съответствие ПРОЦ 03
ОЦЕНКА НА РИСКА ПРОЦ 2
ОЦЕНКА НА РИСКА ПРОЦ 3
Политика за прозрачност при обработване на личните данни на работници, служители
Политика за прозрачност при обработване на личните данни на ученици и родителите, настойниците, попечителите
Политика за прозрачност при обработване на личните данни на гражданите, чужденците и лицата без гражданство
Политика за прозрачност при обработване на личните данни на дарители (1)
Политика за прозрачност при обработване на личните данни на кандидати за работа
Политика за прозрачност при обработване на личните данни на контрагенти
Политика за управление на риска
Регистър на исканията от субекти на данните XLS
Уведомително писмо ПРОЦ. 04 DOC
Уведомително писмо ПРОЦ. 04 PDF