ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дъбово

Бланки на документи

Прикачени документи

Декларация по чл. 5 ЗПУО от родител на ученик в самостоятелна форма на обучение
Декларация запознати с Правилата за реда и начина за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение
Декларация опаразитеност
ДЕКЛАРАЦИЯ предоставяне на образователни услуги срещу заплащане
Декларация родител осигуряване на изпитите на ученик самостоятелна форма
Доклад от класните ръководители за обща подкрепа на ученици в риск
Доклад от класния ръководител за ученици с 5 и повече отсъствия
Доклад от преподавателите за проведени часове консултации с изоставащи ученици
Заявление за включване в изпитна сесия самостоятелна форма
Заявление за записване в първи клас
Заявление за записване в самостоятелна форма
Заявление за записване в ЦДО
Заявление за записване на ученик
Заявление за избор на спортни дейности
Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование
Заявление за издаване на удостоверение за други институции
Заявление за издаване на Удостоверение за преместване
Заявление за освобождаване от училище до 3 дни
Заявление за освобождаване от училище до 7 дни
Заявление за явявване на поправителни изпити - самостоятелна форма
Заявление ИУП и ФУЧ
Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т. 3 Предупреждение за преместване в друго училище
Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т.1 Забележка
Заявление от класния ръководител за налагане наказание по т.2 Дейности в полза на училището
Заявление от родител за издаване на служебна бележка за записване на ученик
Заявление от родител на ученик под 16г. за преминаване в самостоятелна форма
Заявление родител - дете със СОП
Информирано съгласие за публикуване на снимки
Служебна бележка